Matriz de Contabilidade Social


Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010. Ano 2013

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Agricultura e pesca (A)Enerxía e industria (B,C,D,E)Industria manufactureira (C)Resto de industria e enerxía (B,D,E)Construción (F)Comercio, transporte, hostalería,... (G-N)Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T)Total
Soldos e salarios                
   Homes                
      Nivel de formación I e II 243.771 1.006.654 860.987 145.667 683.509 1.381.547 350.005 3.665.486
      Nivel de formación III 80.143 508.286 461.262 47.024 173.613 983.995 578.177 2.324.214
      Nivel de formación IV 84.210 835.676 744.425 91.251 363.236 1.750.952 1.925.658 4.959.731
      Total 408.123 2.350.615 2.066.673 283.942 1.220.359 4.116.494 2.853.840 10.949.432
   Mulleres                
      Nivel de formación I e II 63.522 343.653 330.628 13.025 4.149 799.176 528.911 1.739.411
      Nivel de formación III 7.960 133.732 125.785 7.946 7.428 694.944 613.035 1.457.099
      Nivel de formación IV 27.552 280.323 253.291 27.032 47.442 1.344.065 2.875.942 4.575.323
      Total 99.035 757.708 709.704 48.004 59.018 2.838.184 4.017.889 7.771.833
   Total soldos e salarios 507.158 3.108.323 2.776.377 331.946 1.279.377 6.954.678 6.871.729 18.721.265
Renda mixta                
   Homes 1.092.968 276.808 .. .. 1.088.754 1.730.745 287.979 4.477.254
   Mulleres 878.007 88.859 .. .. 50.088 1.064.559 348.661 2.430.174
   Total renda mixta 1.970.975 365.667 .. .. 1.138.842 2.795.304 636.640 6.907.428
Cotizacións sociais 109.368 1.074.917 950.737 124.180 347.624 2.079.577 2.092.650 5.704.136
Outros impostos netos sobre a produción -233.121 125.329 40.566 84.763 26.040 462.482 -56.152 324.578
Excedente de explotación bruto 2.296.144 5.376.090 2.763.705 2.612.385 1.726.608 12.763.998 2.738.443 24.901.283
Total Valor Engadido Bruto 2.679.549 9.684.659 6.531.385 3.153.274 3.379.649 22.260.735 11.646.670 49.651.262

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
 • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
 • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
 • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
 • IV: Educación superior e doutoramento.
  O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
  O ano 2015 é provisional

  (..) Dato non dispoñible

  15-12-2017
Compartir: