Matriz de Contabilidade Social


Renda xerada polo sector institucional fogares segundo a principal fonte de ingresos dos fogares. Base 2010. Ano 2013

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Soldos e salariosRendas mixtas
  HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 10.264.682 6.923.501 17.188.184 746.772 529.255 1.276.027
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 156.980 313.517 470.497 3.381.107 1.529.327 4.910.434
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 444.088 483.984 928.072 278.478 314.640 593.118
IV: Outros fogares 96.750 106.336 203.086 70.897 56.952 127.849
TOTAL 10.962.501 7.827.339 18.789.839 4.477.254 2.430.174 6.907.428

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Os soldos e salarios e rendas mixtas estímanse en perspectiva rexional, isto é, atendendo á residencia do fogar e non do centro de traballo.
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: