Matriz de Contabilidade Social


Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Ano 2015

Unidade: Miles de euros.
Espazo=Galicia
  Agricultura e pesca (A)Enerxía e industria (B,C,D,E)Industria manufactureira (C)Resto de industria e enerxía (B,D,E)Construción (F)Servizos I (G-N)Servizos II (O-T)Total
Soldos e salarios                
   Homes                
      Nivel de estudos I e II 235.830 866.966 750.362 116.604 594.900 1.348.261 321.493 3.367.449
      Nivel de estudos III 74.403 613.250 526.365 86.885 182.454 911.945 506.065 2.288.117
      Nivel de estudos IV 148.685 1.034.815 888.288 146.527 333.542 1.834.750 1.977.717 5.329.509
      Total 458.919 2.515.030 2.165.015 350.016 1.110.895 4.094.957 2.805.274 10.985.075
   Mulleres                
      Nivel de estudos I e II 34.032 274.681 269.354 5.327 31.499 831.398 493.414 1.665.024
      Nivel de estudos III 7.963 123.456 115.265 8.191 7.104 688.394 616.149 1.443.066
      Nivel de estudos IV 20.613 354.139 315.938 38.201 72.813 1.417.339 3.158.638 5.023.541
      Total 62.607 752.276 700.556 51.719 111.416 2.937.130 4.268.202 8.131.631
   Total soldos e salarios 521.526 3.267.306 2.865.571 401.735 1.222.311 7.032.087 7.073.476 19.116.706
Renda mixta                
   Homes 1.064.803 62.826 .. .. 1.065.942 1.897.100 278.527 4.369.198
   Mulleres 942.930 16.251 .. .. 44.249 1.063.377 359.571 2.426.378
   Total renda mixta 2.007.733 79.077 .. .. 1.110.191 2.960.477 638.098 6.795.576
Cotizacións sociais 111.751 1.058.343 918.817 139.526 472.215 2.065.958 1.969.823 5.678.090
Outros impostos netos sobre a produción -190.171 165.470 51.332 114.138 30.791 422.412 -63.814 364.688
Excedente de explotación bruto 2.482.394 4.423.640 2.528.954 1.894.686 1.708.891 13.691.082 2.730.374 25.036.381
Total Valor Engadido Bruto 2.925.500 8.914.759 6.364.674 2.550.085 3.434.208 23.211.539 11.709.859 50.195.865

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidad Social. Revisión estatística 2019
Nota: Nivel de estudos:
 • I: Educación primaria ou inferior.
 • II: Primeira etapa de educación secundaria e similar.
 • III: Segunda etapa de educación secundaria e educación postsecundaria non superior.
 • IV: Educación superior.
  Sector de actividade:
  • Servizos I: Comercio, transporte, hostalería, información e comunicacións, actividades financeiras e de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionais, científicas e técnicas, actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE G a N).
  • Servizos II: Administración pública, educación, actividades sanitarias e sociais, actividades artísticas, outros servizos e actividades dos fogares que empregan persoal doméstico (CNAE O a T).
   O ano 2017 é provisional

   (..) Dato non dispoñible

   23-12-2019
Compartir: