Matriz de Contabilidade Social


Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Ano 2017

Unidade: Miles de euros.
Espazo=Galicia
  Agricultura e pesca (A)Enerxía e industria (B,C,D,E)Industria manufactureira (C)Resto de industria e enerxía (B,D,E)Construción (F)Servizos I (G-N)Servizos II (O-T)Total
Soldos e salarios                
   Homes                
      Nivel de estudos I e II 245.502 1.074.794 916.273 158.521 553.882 1.263.889 240.014 3.378.081
      Nivel de estudos III 87.224 580.463 503.696 76.767 184.600 1.044.019 546.055 2.442.361
      Nivel de estudos IV 126.006 1.197.078 1.059.505 137.573 304.950 2.091.788 2.120.515 5.840.337
      Total 458.732 2.852.335 2.479.474 372.861 1.043.432 4.399.696 2.906.584 11.660.779
   Mulleres                
      Nivel de estudos I e II 48.507 331.328 318.672 12.656 7.296 813.750 444.667 1.645.548
      Nivel de estudos III 14.120 155.649 148.538 7.111 15.482 647.018 651.208 1.483.477
      Nivel de estudos IV 25.923 377.305 346.946 30.359 76.058 1.679.959 3.296.891 5.456.136
      Total 88.550 864.282 814.156 50.126 98.836 3.140.727 4.392.766 8.585.161
   Total soldos e salarios 547.282 3.716.617 3.293.630 422.987 1.142.268 7.540.423 7.299.350 20.245.940
Renda mixta                
   Homes 1.226.499 60.262 .. .. 1.236.538 2.004.967 318.603 4.846.869
   Mulleres 840.364 24.963 .. .. 53.926 1.302.642 311.048 2.532.943
   Total renda mixta 2.066.863 85.225 .. .. 1.290.464 3.307.609 629.651 7.379.812
Cotizacións sociais 119.598 1.017.325 878.632 138.693 448.991 2.197.628 2.032.302 5.815.844
Outros impostos netos sobre a produción -223.565 168.521 47.058 121.463 26.912 411.654 -62.422 321.100
Excedente de explotación bruto 2.515.829 4.653.057 2.923.754 1.729.303 2.284.644 15.000.627 2.955.890 27.410.047
Total Valor Engadido Bruto 2.959.144 9.555.520 7.143.074 2.412.446 3.902.815 25.150.332 12.225.120 53.792.931

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidad Social. Revisión estatística 2019
Nota: Nivel de estudos:
 • I: Educación primaria ou inferior.
 • II: Primeira etapa de educación secundaria e similar.
 • III: Segunda etapa de educación secundaria e educación postsecundaria non superior.
 • IV: Educación superior.
  Sector de actividade:
  • Servizos I: Comercio, transporte, hostalería, información e comunicacións, actividades financeiras e de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionais, científicas e técnicas, actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE G a N).
  • Servizos II: Administración pública, educación, actividades sanitarias e sociais, actividades artísticas, outros servizos e actividades dos fogares que empregan persoal doméstico (CNAE O a T).
   O ano 2017 é provisional

   (..) Dato non dispoñible

   23-12-2019
Compartir: