Matriz de Contabilidade Social


Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Ano 2019

Unidade: Miles de euros.
Espazo=Galicia
  Agricultura e pesca (A)Enerxía e industria (B,C,D,E)Industria manufactureira (C)Resto de industria e enerxía (B,D,E)Construción (F)Servizos I (G-N)Servizos II (O-T)Total
Soldos e salarios                
   Homes                
      Nivel de estudos I e II 255.291 1.028.306 852.858 175.448 675.590 1.247.814 281.140 3.488.141
      Nivel de estudos III 76.846 719.510 658.737 60.773 232.091 1.224.284 675.243 2.927.974
      Nivel de estudos IV 88.557 1.233.844 1.067.595 166.249 365.660 2.372.340 2.055.471 6.115.872
      Total 420.694 2.981.660 2.579.190 402.470 1.273.341 4.844.438 3.011.854 12.531.987
   Mulleres                
      Nivel de estudos I e II 48.788 317.229 309.660 7.569 11.100 798.493 508.455 1.684.065
      Nivel de estudos III 20.846 189.837 178.861 10.976 22.374 869.071 799.388 1.901.516
      Nivel de estudos IV 27.656 453.446 442.671 10.775 95.933 1.958.561 3.563.689 6.099.285
      Total 97.290 960.512 931.192 29.320 129.407 3.626.125 4.871.532 9.684.866
   Total soldos e salarios 517.984 3.942.172 3.510.382 431.790 1.402.748 8.470.563 7.883.386 22.216.853
Renda mixta                
   Homes 1.082.361 72.576 .. .. 1.222.728 2.336.492 406.756 5.120.913
   Mulleres 889.620 13.671 .. .. 39.633 1.375.138 387.946 2.706.008
   Total renda mixta 1.971.981 86.247 .. .. 1.262.361 3.711.630 794.702 7.826.921
Cotizacións sociais 117.278 1.257.871 1.113.832 144.039 577.720 2.495.686 2.149.560 6.598.115
Outros impostos netos sobre a produción -206.024 177.905 64.636 113.269 30.082 379.335 -80.150 301.148
Excedente de explotación bruto 2.406.965 4.640.963 2.794.464 1.846.499 2.412.612 15.835.448 3.331.806 28.627.794
Total Valor Engadido Bruto 2.836.203 10.018.911 7.483.314 2.535.597 4.423.162 27.181.032 13.284.602 57.743.910

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidad Social. Revisión estatística 2019
Nota: Nivel de estudos:
 • I: Educación primaria ou inferior.
 • II: Primeira etapa de educación secundaria e similar.
 • III: Segunda etapa de educación secundaria e educación postsecundaria non superior.
 • IV: Educación superior.
  Sector de actividade:
  • Servizos I: Comercio, transporte, hostalería, información e comunicacións, actividades financeiras e de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionais, científicas e técnicas, actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE G a N).
  • Servizos II: Administración pública, educación, actividades sanitarias e sociais, actividades artísticas, outros servizos e actividades dos fogares que empregan persoal doméstico (CNAE O a T).
   O ano 2019 é provisional

   (..) Dato non dispoñible

   03-12-2021
Compartir: