Matriz de Contabilidade Social


Renda xerada polo sector institucional fogares por tipo de renda, sexo e tipo de fogar. Ano 2017

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Soldos e salariosRendas mixtas
  HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 10.962.418 7.770.416 18.732.834 872.423 704.331 1.576.754
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 145.590 360.321 505.911 3.635.512 1.426.786 5.062.298
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 526.454 638.131 1.164.585 279.740 351.683 631.423
IV: Outros fogares 62.263 54.522 116.785 59.194 50.143 109.337
TOTAL 11.696.725 8.823.390 20.520.115 4.846.869 2.532.943 7.379.812

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019
Nota: Os soldos e salarios e rendas mixtas estímanse en perspectiva rexional, isto é, atendendo á residencia do fogar e non do centro de traballo.
O ano 2017 é provisional

23-12-2019
Compartir: