Matriz de Contabilidade Social


Renda xerada polo sector institucional fogares por tipo de renda, sexo e tipo de fogar. Ano 2019

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Soldos e salariosRendas mixtas
  HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 11.523.179 8.606.825 20.130.004 1.060.777 633.699 1.694.476
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 246.418 450.280 696.698 3.631.509 1.648.163 5.279.672
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 700.489 747.287 1.447.776 388.563 360.655 749.218
IV: Outros fogares 45.274 49.698 94.973 40.063 63.492 103.555
TOTAL 12.515.361 9.854.090 22.369.451 5.120.912,9 2.706.008,1 7.826.921

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019
Nota: Os soldos e salarios e rendas mixtas estímanse en perspectiva rexional, isto é, atendendo á residencia do fogar e non do centro de traballo.
O ano 2019 é provisional

03-12-2021
Compartir: