Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  202020212021/II2021/III2021/IV2022/I2022/II
PIBpm 58.583.501 63.118.827 15.576.079 15.953.416 16.348.270 16.665.684 17.030.710
   Demanda              
      Gasto en consumo final 47.977.428 50.875.841 12.613.592 12.847.014 12.991.535 13.301.597 13.462.365
         Gasto dos fogares e ISFLSF 33.952.139 36.172.331 8.904.994 9.144.280 9.342.912 9.575.315 9.749.719
         Gastos das AA.PP. 14.025.290 14.703.511 3.708.598 3.702.734 3.648.623 3.726.281 3.712.646
      Formación bruta de capital 9.552.130 9.735.838 2.412.810 2.435.182 2.425.529 2.462.597 2.491.003
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.529.558 60.611.679 15.026.402 15.282.197 15.417.064 15.764.193 15.953.368
      Exportación de bens e servizos 31.218.914 36.430.888 8.736.495 9.049.681 9.853.746 10.216.104 10.985.654
      Importación de bens e servizos 30.164.971 33.923.741 8.186.818 8.378.463 8.922.541 9.314.614 9.908.312
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.810.959 2.821.960 706.823 705.746 708.480 699.086 730.205
      VEB. Industria 9.059.955 10.080.299 2.398.475 2.565.037 2.677.415 2.727.982 2.827.285
         VEB. Industria manufactureira 6.787.455 7.428.091 1.771.323 1.879.962 1.946.520 1.978.108 2.025.884
      VEB. Construción 4.077.435 4.073.496 1.007.507 1.017.420 1.002.999 1.002.703 1.002.232
      VEB. Servizos 37.628.486 40.376.581 10.071.451 10.186.236 10.435.707 10.657.812 10.861.374
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 10.485.000 12.338.131 3.014.490 3.156.989 3.405.488 3.559.246 3.769.344
         VEB. Información e comunicacións 1.836.075 1.851.341 456.220 464.558 481.467 496.635 508.821
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 2.117.470 2.092.256 515.899 525.890 532.573 546.765 520.590
         VEB. Actividades inmobiliarias 6.362.134 6.375.654 1.590.751 1.595.915 1.600.304 1.600.309 1.600.499
         VEB. Actividades profesionais 3.569.902 3.785.507 996.251 936.140 929.190 944.956 957.702
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 11.211.549 11.662.250 2.926.704 2.931.268 2.909.680 2.937.124 2.937.284
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.046.356 2.271.440 571.137 575.475 577.005 572.778 567.135
      Impostos netos sobre os produtos 5.006.666 5.766.490 1.391.824 1.478.978 1.523.669 1.578.101 1.609.614
      VEB. Servizos non de mercado 9.683.478 10.081.998 2.536.702 2.525.771 2.522.388 2.538.049 2.545.876
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 27.207.829 28.696.970 7.201.157 7.192.997 7.260.692 7.382.556 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 26.108.996 28.379.983 6.910.012 7.206.389 7.504.154 7.651.973 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.266.676 6.041.873 1.464.910 1.554.030 1.583.424 1.631.154 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

26-08-2022
Compartir: