Fogares que tomaron as seguintes medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos nos últimos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2016/IV2017/I2017/II2017/III2017/IV
Cambiar os seus hábitos de compra mercando marcas brancas, produtos en oferta... 13,47 13,91 11,80 13,23 11,89
Diminuír outros gastos comúns, como roupa e calzado, transporte..., agás alimentación 13,85 13,76 11,58 13,06 12,04
Algún dos membros do fogar tivo que poñerse a traballar ou aumentar a xornada de traballo 0,91 0,49 0,69 0,82 0,35
Recibir axuda económica de familiares ou amizades 7,12 7,24 5,61 6,13 6,07
Tomar medidas financeiras 1,34 2,02 2,07 0,46 1,89

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: Nota: Considéranse medidas financeiras renegociar as condicións dos créditos ou hipotecas, solicitar préstamos para gastos correntes, aprazar pagos...
03-01-2018
Compartir: