Fogares con gasto en distintos conceptos de gastos correntes. Ano 2011

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Auga 77,46 820.305
Gas/gasóleo 42,82 453.520
Butano 52,16 552.387
Comunidade 43,96 465.571
Seguro do fogar 60,12 636.687
Servizo doméstico 5,49 58.191
Telefonía fixa 73,49 778.233
Telefonía móbil 85,64 906.950

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
O servizo doméstico é o dedicado exclusivamente ás tarefas do fogar, non inclúe o coidado de nenos nin de persoas dependentes.
Desde o ano 2011 telefonía fixa inclúe o gasto en internet fixa e telefonía móbil inclúe o gasto en internet móbil.

11-07-2013
Compartir: