Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Falta de espazo 10,97 116.418
Ruídos (tráfico, negocios, veciños...) 14,34 152.170
   Ruídos producidos polos veciños 5,18 54.937
   Ruídos procedentes do exterior (tráfico, negocios...) 11,94 126.670
Vibracións 6,05 64.205
Luz natural insuficiente nalgunha habitación 9,14 96.973
Deficiencias de illamento térmico ou acústico 18,72 198.630
Goteiras 5,32 56.480
Humidades 28,99 307.544
Podremia en solos ou en ventás 2,47 26.180
Deficiencias na instalación eléctrica da vivenda 3,95 41.945
Deficiencias da instalación de fontanería da vivenda 4,29 45.553
Subministro deficiente de enerxía eléctrica 3,40 36.035
Subministro deficiente de auga 3,16 33.481
Contaminación, sucidade ou outros problemas pola industria ou o tráfico 5,38 57.125
Deficiente acceso a internet 13,98 148.339

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada provincia e Galicia, como a porcentaxe de fogares que teñen ese problema sobre o total de fogares nesa provincia e Galicia.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

15-03-2017
Compartir: