Enquisa de emprego do tempo. Actividades principais

0 COIDADOS PERSOAIS
   01 Durmir
      011 Durmir
      012 Enfermo na cama
   02 Comidas e bebidas
      021 Comidas e bebidas
   03 Outros coidados persoais
      031 Aseo e vestido
      039 Outros coidados persoais, especificados ou non
1 TRABALLO REMUNERADO
   11 Traballo principal e secundario
      111 Traballo principal e secundario
   12 Actividades relacionadas co traballo
      121 Pausa para a comida
      122 Busca de emprego
      129 Outras actividades relacionadas co traballo, especificadas ou non
2 ESTUDOS
   20 Estudos sen especificar
      200 Estudos sen especificar
   21 Colexio, instituto ou universidade
      211 Clases, cursos e conferencias
      212 Deberes e biblioteca
   22 Estudos durante o tempo libre
      221 Estudos durante o tempo libre
3 FOGAR E FAMILIA
   30 Actividades para o fogar e a familia non especificadas
      300 Actividades para o fogar e a familia non especificadas
   31 Actividades culinarias
      311 Preparación de comidas e conservación de alimentos
      312 Fregar a vaixela
   32 Mantemento do fogar
      321 Limpeza da vivenda
      322 Limpeza do xardín e exteriores da vivenda
      323 Calefacción e abastecemento de auga
      324 Tarefas diversas de organización
      329 Outros mantementos do fogar, especificados ou non
   33 Confección e coidado da roupa
      331 Colada
      332 Pasar o ferro
      333 Confección de roupa
      339 Outras actividades de confección e coidado de roupa, especificadas ou non
   34 Xardinería e coidado de animais
      341 Xardinería
      342 Coidado de animais domésticos
      343 Coidado de mascotas
      344 Pasear o can
      349 Outras actividades de xardinería e coidado de animais, especificadas ou non
   35 Construción e reparacións
      351 Construción, renovación da vivenda
      352 Reparacións da vivenda
      353 Fabricación, reparación e mantementos do equipamento do fogar
      354 Mantemento de vehículos
      359 Outras actividades de construción e reparacións, especificadas ou non
   36 Compras e servizos
      361 Compras
      362 Servizos comerciais e administrativos
      363 Servizos persoais
      369 Outras comparas e servizos, especificados ou non
   37 Xestións do fogar
      371 Xestións do fogar
   38 Coidado de nenos
      381 Coidados físicos e vixilancia de nenos
      382 Ensinar aos nenos
      383 Ler, xogar, falar ou conversar cos nenos
      384 Acompañar aos nenos
      389 Outros coidados de nenos, especificados ou non
   39 Axudas a adultos membros do fogar
      391 Coidados físicos de adultos dependentes de membros do fogar
      392 Outras axudas a adultos dependentes membros do fogar
      399 Axudas a adultos membros do fogar non dependentes
4 TRABALLO VOLUNTARIO E REUNIÓNS
   41 Traballo voluntario ao servizo dunha organización
      411 voluntario ao servizo dunha organización
   42 Axudas informais a outros fogares
      421 Axuda para a construción e reparacións
      422 Axuda no traballo e na agricultura
      423 Coidado de fillos que viven noutro fogar
      424 Axuda no coidado de nenos doutro fogar
      425 Axuda a adultos doutros fogares
      429 Outras axudas informais, especificadas ou non
   43 Actividades participativas
      431 Reunións
      432 Prácticas relixiosas
      439 Outras actividades participativas, especificadas ou non
5 VIDA SOCIAL E DIVERSIÓN
   51 Vida social
      511 Vida social en familia
      512 Visitar e recibir visitas
      513 Festas e celebracións
      514 Conversacións telefónicas
      519 Outras actividades de vida social, especificadas ou non
   52 Diversión e cultura
      521 Cine
      522 Teatro e concertos
      523 Exposicións de arte e museos
      524 Bibliotecas
      525 Espectáculos deportivos
      529 Outras actividades de diversión e cultura, especificadas ou non
   53 Ocio pasivo
      531 Ocio pasivo
6 DEPORTES E ACTIVIDADES AO AIRE LIBRE
   61 Exercicio físico
      611 Andar, pasear, camiñar
      612 Comer
      613 Ciclismo, esquí e patinaxe
      614 Deportes con balón ou pelota
      615 Ximnasia, fitness e culturismo
      616 Deportes acuáticos
      619 Outras actividades de exercicio físico, especificadas ou non
   62 Exercicio produtivo
      621 Exercicio produtivo (caza, pesca ...)
   63 Actividades relacionas cos deportes
      631 Actividades relacionadas cos deportes
7 AFECCIÓNS E INFORMÁTICA
   71 Artes e afeccións
      711 Afeccións artísticas
      712 Coleccionismo
      713 Correspondencia
      719 Outras artes e afeccións, especificadas ou non
   72 Informática
      721 Programación informática
      722 Busca de información por ordenador
      723 Comunicación por ordenador
      729 Outras actividades informáticas, especificadas ou non
   73 Xogos
      731 Xogos en solitario, apostas
      732 Xogos de sociedade
      733 Xogos informáticos
      739 Outros xogos, especificados ou non
8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
   81 lectura
      811 Lectura de prensa
      812 Lectura de libros
      819 Outras lecturas, especificadas ou non
   82 Ver televisión, DVD ou vídeos
      821 Ver televisión
      822 Ver DVD ou vídeos
      829 Ver televisión, DVD ou vídeos, especificados ou non
   83 Escoitar a radio ou gravacións
      831 Escoitar a radio
      832 Escoitar gravacións
      839 Escoitar a radio ou gravacións, especificadas ou non
9 TRAXECTOS E EMPREGO DO TEMPO NON ESPECIFICADO
   900 Outros traxectos cun propósito, especificados ou non
   910 Traxectos de ida ou volta ao traballo
   920 Traxectos debidos aos estudos
   930 Traxectos debidos a outras actividades de fogar e familia
   936 Traxectos debidos a compras e servizos
   938 Traxectos debidos ao coidado de nenos
   939 Traxectos debidos a axudas a adultos membros do fogar
   940 Traxectos debidos ao traballo voluntario e ás reunións
   950 Traxectos debidos a actividades de vida social
   960 Traxectos debidos a outras actividades de tempo libre
   990 Traxectos debidos a cambios de localidade

Fonte: INE. Encuesta de empleo del tiempo
08-03-2012
Compartir: