Sociedades mercantís constituídas segundo CNAE 2009 e provincia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  20172017/Decembro
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 93 8
02.Silvicultura e explotación forestal 58 4
03.Pesca e acuicultura 38 3
05.Extracción de antracita, hulla e lignito 0 0
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural 0 0
07.Extracción de minerais metálicos 0 0
08.Outras industrias extractivas 7 2
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas 0 0
10.Industria da alimentación 63 4
11.Fabricación de bebidas 23 0
12.Industria do tabaco 0 0
13.Industria téxtil 3 0
14.Confección de roupa de vestir 17 1
15.Industria do coiro e do calzado 0 0
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 13 0
17.Industria do papel 2 0
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 29 1
19.Coquerías e refinación de petróleo 0 0
20.Industria química 5 0
21.Fabricación de produtos farmacéuticos 2 0
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos 3 1
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 7 1
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 2 0
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 23 1
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 5 0
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico 3 0
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 19 1
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 1 0
30.Fabricación doutro material de transporte 12 1
31.Fabricación de mobles 17 1
32.Outras industrias manufactureiras 10 1
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 28 0
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 26 2
36.Captación, depuración e distribución de auga 0 0
37.Recolla e tratamento de augas residuais 0 0
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 10 0
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 3 0
41.Construción de edificios 162 14
42.Enxeñaría civil 15 0
43.Actividades de construción especializada 229 8
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 169 16
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 549 47
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 395 22
49.Transporte terrestre e por tubaxe 140 12
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores 2 0
51.Transporte aéreo 0 0
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte 19 0
53.Actividades postais e de correos 4 0
55.Servizos de aloxamento 64 5
56.Servizos de comidas e bebidas 453 32
58.Edición 10 0
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 19 0
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión 3 0
61.Telecomunicacións 15 1
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 77 11
63.Servizos de información 8 1
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 20 5
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 20 2
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 29 1
68.Actividades inmobiliarias 270 22
69.Actividades xurídicas e de contabilidade 109 5
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 122 10
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 82 5
72.Investigación e desenvolvemento 19 0
73.Publicidade e estudos de mercado 37 3
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 34 3
75.Actividades veterinarias 13 1
77.Actividades de aluguer 39 5
78.Actividades relacionadas co emprego 3 0
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 23 1
80.Actividades de seguranza e investigación 2 0
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría 39 3
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 31 3
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 0 0
85.Educación 56 2
86.Actividades sanitarias 72 5
87.Asistencia en establecementos residenciais 9 1
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento 10 1
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos 28 3
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 1 0
92.Actividades de xogos de azar e apostas 14 1
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 87 4
94.Actividades asociativas 0 0
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 6 1
96.Outros servizos persoais 63 2
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 0 0
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 0 0
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 0 0
TOTAL 4093 290

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
05-01-2018
Compartir: