Sociedades mercantís constituídas segundo CNAE 2009 e provincia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  2019/Xaneiro2019/Febreiro2019/Marzo2019/Abril2019/Maio2019/Xuño2019/Xullo2019/Agosto2019/Setembro2019/Outubro2019/Novembro
TOTAL 374 384 381 373 338 251 289 195 265 322 264
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 4 4 10 16 3 7 7 5 1 12 1
02.Silvicultura e explotación forestal 3 5 2 8 5 6 3 3 2 7 3
03.Pesca e acuicultura 1 3 3 7 2 2 2 0 1 1 3
05.Extracción de antracita, hulla e lignito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Extracción de minerais metálicos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08.Outras industrias extractivas 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Industria da alimentación 6 5 6 2 6 5 3 1 3 0 1
11.Fabricación de bebidas 0 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1
12.Industria do tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Industria téxtil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14.Confección de roupa de vestir 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
15.Industria do coiro e do calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
17.Industria do papel 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 2 2 1 2 3 1 1 3 0 1 2
19.Coquerías e refinación de petróleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20.Industria química 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2
21.Fabricación de produtos farmacéuticos 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 0 0 2 3 1 2 0 0 2 0 1
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 6 7 4 3 0 2 3 1 4 0 0
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30.Fabricación doutro material de transporte 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3
31.Fabricación de mobles 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
32.Outras industrias manufactureiras 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 8 2 3 2 3 0 4 1 1 2 2
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 7 12 9 18 6 4 5 2 6 9 7
36.Captación, depuración e distribución de auga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.Recolla e tratamento de augas residuais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
41.Construción de edificios 31 33 32 17 24 19 31 12 27 25 23
42.Enxeñaría civil 1 4 0 1 0 1 0 0 3 1 2
43.Actividades de construción especializada 22 25 23 21 20 15 15 17 22 12 8
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 13 18 16 13 13 8 7 5 2 13 3
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 44 37 31 43 43 27 35 25 34 40 44
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 32 36 25 26 26 22 25 22 17 24 25
49.Transporte terrestre e por tubaxe 14 12 3 6 6 10 5 1 3 4 5
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51.Transporte aéreo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte 0 3 3 2 0 0 3 3 5 3 1
53.Actividades postais e de correos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
55.Servizos de aloxamento 8 7 13 13 6 10 2 3 5 4 5
56.Servizos de comidas e bebidas 34 33 31 39 48 30 21 17 23 29 24
58.Edición 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 2 5 2 1 2 0 2 0 0 0 1
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1
61.Telecomunicacións 2 2 0 0 4 2 1 1 2 0 1
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 5 10 11 11 4 5 7 3 4 8 6
63.Servizos de información 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 4 2 1 5 4 1 4 3 0 6 4
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 12 16 12 4 8 6 2 7 10 10 12
68.Actividades inmobiliarias 14 17 28 25 29 18 22 14 10 19 5
69.Actividades xurídicas e de contabilidade 8 6 7 6 4 4 6 3 4 4 5
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 6 8 15 8 8 6 9 6 10 8 2
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 7 7 4 2 7 2 6 2 2 6 9
72.Investigación e desenvolvemento 3 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2
73.Publicidade e estudos de mercado 2 2 2 5 2 1 2 1 4 11 5
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 3 2 6 3 1 0 2 3 4 1 5
75.Actividades veterinarias 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0
77.Actividades de aluguer 3 3 6 6 3 0 1 1 2 2 3
78.Actividades relacionadas co emprego 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 4 2 7 2 3 2 3 0 1 3 1
80.Actividades de seguranza e investigación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría 4 1 2 4 2 3 0 0 0 3 4
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 2 4 4 5 4 4 6 4 7 4 2
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85.Educación 5 6 10 8 5 3 6 5 3 8 1
86.Actividades sanitarias 9 6 7 4 5 2 8 3 11 4 5
87.Asistencia en establecementos residenciais 1 2 3 2 2 0 0 1 0 2 0
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento 0 1 2 0 1 2 1 1 0 2 1
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 2
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92.Actividades de xogos de azar e apostas 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 7 11 5 7 5 7 5 2 8 5 2
94.Actividades asociativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2
96.Outros servizos persoais 7 4 4 6 9 1 3 1 7 7 7
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
05-12-2019
Compartir: