Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  20172017/Decembro
Homes 3.926 289
Mulleres 1.353 88
Total 5.279 377
% Homes 74,4 76,7
% Mulleres 25,6 23,3

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-01-2018
Compartir: