Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo
Homes 367 378 361
Mulleres 117 140 130
Total 484 518 491
% Homes 75,8 73,0 73,5
% Mulleres 24,2 27,0 26,5

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-04-2018
Compartir: