Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  20182018/Decembro
Homes 3.792 317
Mulleres 1.307 90
Total 5.099 407
% Homes 74,4 77,9
% Mulleres 25,6 22,1

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
04-01-2019
Compartir: