Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo2018/Abril2018/Maio2018/Xuño
Homes 367 378 361 398 348 341
Mulleres 117 140 130 118 147 119
Total 484 518 491 516 495 460
% Homes 75,8 73,0 73,5 77,1 70,3 74,1
% Mulleres 24,2 27,0 26,5 22,9 29,7 25,9

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-07-2018
Compartir: