Composición do salario bruto anual segundo o sexo

Unidade: Euros
Espazo=Galicia
  20102014
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Salario bruto 20.242,00 22.626,21 17.691,12 20.195,9 22.505,1 17.797,0
Pagamentos extraordinarios 2.417,09 2.837,64 1.967,13 2.364,8 2.738,9 1.976,2
Valoración en especie 64,76 82,15 46,16 41,3 56,8 25,1
Salario ordinario 17.760,15 19.706,43 15.677,83 17.789,8 19.709,4 15.795,6

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE
23-06-2017
Compartir: