Salario bruto mensual, cotizacións, retencións e salario neto segundo o sexo. Ano 2014

Unidade: Euros
  EspañaGalicia
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Salario bruto 1.736,2 1.946,5 1.508 1.552,5 1.709,6 1.389,2
   Cotizacións á Seguridade Social 110,9 122,6 98,2 101,5 112,6 90,0
   Retencións IRPF 268,4 321,8 210,5 223,6 262,8 182,9
Salario neto 1.356,9 1.502,1 1.199,3 1.227,4 1.334,2 1.116,4

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: