Ganancia por hora segundo sexo e grupo de idade . Ano 2014

Unidade: Euros
  EspañaGalicia
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Total 11,5 12,2 10,6 10,1 10,6 9,6
Menor de 25 7,4 7,6 7,2 6,7 7,0 6,5
25-34 9,7 10 9,3 8,5 8,9 8,1
35-44 11,6 12,2 10,9 10,0 10,5 9,6
45-54 12,5 13,3 11,4 10,9 11,4 10,4
55 e máis 13,4 14,5 11,8 11,9 12,7 11,0

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: