Salario bruto anual segundo agrupación de actividade económica. Ano 2014

Unidade: Euros
Sexo=Total
  EspañaGalicia
Total 22.858,2 20.195,9
B,D,E Enerxía 31.502,6 27.498,0
C Industria manufactureira 26.477,2 22.670,3
F Construción 22.608,1 20.620,2
G Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 19.772,0 17.434,2
H_I Transporte e almacenamento; Hostalaría 17.411,1 13.991,6
J Información e comunicacións 32.755,8 26.379,0
K Actividades financeiras e de seguros 40.697,6 37.496,3
L_N Actividades inmobiliarias; Actividades profesionais, científicas e técnicas; Actividades administrativas e servizos auxiliares 19.884,2 16.475,6
O_Q Administración pública e defensa, seguranza social obrigatoria; Educación; Actividades sanitarias e de servizos sociais 24.798,8 23.258,2
R_S Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; Outros servizos 16.515,7 13.228,7

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: