Salario bruto anual segundo sexo e nivel de estudos. Ano 2010

Unidade: Euros
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 20.242,0 22.626,2 17.691,1
Analfabetos, primaria e secundaria 1ª etapa 16.116,6 18.572,6 12.838,1
Secundaria 2ª etapa e postsecundaria non terciaria 19.585,9 22.444,3 16.822,6
Terciaria 27.162,4 30.961,9 24.105,8

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: