Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total
  2018/I2018/IV2019/I
Total 2.334,8 2.334,3 2.333,9
Activos 1.236,6 1.237,0 1.234,2
Poboación ocupada 1.050,1 1.088,1 1.080,2
Poboación parada 186,5 148,9 153,9
Inactivos 1.098,1 1.097,3 1.099,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-04-2020
Compartir: