Poboación ocupada por sexo, grupos de idade e sector económico (CNAE 2009). Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total
  TotalHomesMulleres
Total 998,0 524,3 473,7
Agricultura e pesca 66,1 40,9 25,2
Industria 154,0 110,0 44,0
Construción 67,1 62,7 4,4
Servizos 710,7 310,7 400,0

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-07-2020
Compartir: