Fogares por tipoloxía de actividade

Unidade: Miles de fogares
Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 1.088,5 1.090,5 1.092,6
Fogares con polo menos un activo 744,8 741,1 744,9
Todos os activos son ocupados 590,5 601,6 617,1
Todos os activos son parados 60,6 55,0 52,2
Con ocupados e parados 93,7 84,5 75,6
Fogares nos que non hai ningún activo 343,7 349,5 347,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir de 2021, para que as persoas que residan nunha vivenda formen parte do mesmo fogar deben compartir gastos e orzamento. É dicir, a partir do primeiro trimestre de 2021 nunha mesma vivenda poden residir máis dun fogar.
O número de inactivos no fogar determínase como a diferenza entre o número de habitantes (maiores e menores) menos o número de activos.

29-07-2021
Compartir: