Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  2017/Setembro
Total 100,0
Agricultura 4,3
Pesca 1,9
Industria 14,4
Construción 7,4
Servizos 71,9

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
A suma por sectores non dá o 100% porque existen afiliacións para as cales non consta o sector de actividade.

27-07-2018
Compartir: