Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  2019/Setembro
Total 100,0
Agricultura 4,1
Pesca 1,8
Industria 14,2
Construción 7,6
Servizos 72,0

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
A suma por sectores non dá o 100% porque existen afiliacións para as cales non consta o sector de actividade.

29-07-2020
Compartir: