Media e mediana das bases de cotización por sexo e grupos de idade. Réxime xeral

Unidade: Euros/mes
Sexo=Total Idade=Total Espazo=Galicia
  MediaMediana
2014 1.495 1.353
2015 1.499 1.355

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: 
  • Só se tiveron en conta as bases de cotización dos traballadores afiliados no réxime xeral.
  • Excluíronse as bases de cotización dos afiliados dentro dalgún sistema especial de cotización do réxime xeral.
  • Non se tiveron en conta a base do primeiro mes da relación laboral nin a do último sempre e cando non se correspondesen cunha mensualidade completa.

31-10-2018
Compartir: