Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  Gasto en consumo finalFormación bruta de capitalExportacións de bens e servicios Importacións de bens e servicios
1995 90,4 23,7 34,7 48,8
2008 83,2 31,3 50,9 65,4
2015 82,3 16,4 51,9 50,5

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: