Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  199520082015
   Remuneración de asalariados 45,7 46,9 43,6
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 45,3 45,0 46,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,0 8,1 10,1

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: