Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  2015
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100
OFERTA  
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,8
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 16,7
   Construción 6,1
   Servizos 63,0
   Impostos netos sobre os productos 9,3

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: