Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  2015
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100
OFERTA  
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 5,1
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 16,8
   Construción 6,2
   Servizos 62,7
   Impostos netos sobre os productos 9,3

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: