Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Conta de produción. Empregos
  B.1 Valor engadido bruto
   R10A Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 197.945
   R10B Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 427.085
   R10C Fabricación de produtos lácteos 150.491
   R10D Fabricación de produtos para a alimentación animal 69.695
   R10E Outras industrias alimentarias 265.253
   R11 Fabricación de bebidas 323.944

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: