Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20002015
  Conta de produción. EmpregosConta de produción. Empregos
  B.1 Valor engadido bruto
C Industria manufactureira 5.305.665 7.109.275
   R10A Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 129.993 197.945
   R10B Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 224.288 427.085
   R10C Fabricación de produtos lácteos 122.095 150.491
   R10D Fabricación de produtos para a alimentación animal 59.796 69.695
   R10E Outras industrias alimentarias 211.029 265.253
   R11 Fabricación de bebidas 107.179 323.944
   R12 Industria do tabaco 0 0
   R13 Industria téxtil 41.069 44.600
   R14_15 Confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado 365.785 491.694
   R16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 338.369 369.056
   R17 Industria do papel 168.184 162.286
   R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 77.051 79.373
   R19 Coquerías e refino de petróleo 300.550 235.996
   R20_21 Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos 153.193 217.089
   R22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 186.362 220.171
   R23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 357.906 248.414
   R24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 260.655 374.063
   R25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 445.575 639.982
   R26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 33.365 60.397
   R27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 205.915 149.740
   R28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 131.857 201.079
   R29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 965.639 1.323.645
   R30 Fabricación doutro material de transporte 73.806 186.935
   R31 Fabricación de mobles 131.226 172.822
   R32 Outras industrias manufactureiras 29.231 64.545
   R33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 185.547 432.975

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: