Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Conta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
C Industria manufactureira 7.109.275 132.380
   R10A Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 197.945 4.074
   R10B Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 427.085 10.876
   R10C Fabricación de produtos lácteos 150.491 1.857
   R10D Fabricación de produtos para a alimentación animal 69.695 1.147
   R10E Outras industrias alimentarias 265.253 10.738
   R11 Fabricación de bebidas 323.944 2.904
   R12 Industria do tabaco 0 0
   R13 Industria téxtil 44.600 1.412
   R14_15 Confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado 491.694 11.296
   R16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 369.056 7.627
   R17 Industria do papel 162.286 1.526
   R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 79.373 3.065
   R19 Coquerías e refino de petróleo 235.996 693
   R20_21 Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos 217.089 3.209
   R22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 220.171 3.593
   R23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 248.414 6.676
   R24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 374.063 3.957
   R25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 639.982 14.580
   R26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 60.397 1.024
   R27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 149.740 1.693
   R28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 201.079 4.370
   R29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 1.323.645 15.779
   R30 Fabricación doutro material de transporte 186.935 3.985
   R31 Fabricación de mobles 172.822 4.834
   R32 Outras industrias manufactureiras 64.545 2.290
   R33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 432.975 9.175

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: