Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Situación profesional=Total Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201520162016/I2016/II2016/III2016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV
Total 1,0 2,0 1,8 1,8 2,1 2,2 1,8 2,0 1,9 1,9 1,4
   Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -3,6 4,6 0,6 4,4 4,7 8,7 3,5 7,8 4,5 4,0 -2,0
   Industria 0,1 2,6 2,3 2,6 2,7 2,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,7
      Industria manufactureira 0,2 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 3,4 2,9 3,3 3,6 4,0
   Construción 4,4 -1,0 0,0 -1,6 -1,3 -1,1 0,8 -0,1 0,8 0,6 2,0
   Ramas dos servizos 1,3 1,9 2,0 1,7 2,1 1,8 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3
      Comercio, transporte e hostalería 0,1 1,7 1,2 1,6 2,0 1,8 1,8 1,6 2,1 1,9 1,5
      Información e comunicacións 6,6 4,2 7,1 4,1 3,0 2,6 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4
      Actividades financeiras e de seguros -13,1 -4,2 -8,5 -4,8 -2,2 -0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1
      Actividades inmobiliarias 6,2 -7,4 -5,3 -7,9 -8,3 -8,1 2,7 0,4 2,6 3,3 4,4
      Actividades profesionais -1,3 3,4 1,9 2,0 4,4 5,2 4,2 3,9 5,2 4,3 3,6
      Administración pública, sanidade e educación 3,8 1,8 2,8 1,6 1,4 1,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,3
      Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 3,1 4,5 4,1 3,0 1,1 0,7 1,6 -0,2 0,7 0,6
   Servizos non de mercado 0,0 0,7 1,0 0,5 0,5 0,6 -0,4 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
01-03-2018
Compartir: