Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  2018/III
PIBpm 100,0
   Oferta (VEB)  
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,7
      VEB. Industria 17,3
      VEB. Construción 6,7
      VEB. Servizos 62,2
      Impostos netos sobre os produtos 9,1
      VEB. Servizos non de mercado 14,1

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

29-11-2018
Compartir: