Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  2018/II
PIBpm 100,0
   Oferta (VEB)  
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,8
      VEB. Industria 16,8
      VEB. Construción 6,2
      VEB. Servizos 63,0
      Impostos netos sobre os produtos 9,3
      VEB. Servizos non de mercado 14,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-08-2018
Compartir: