Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total
  TotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaInactivosPoboación contada á parte
2012 2.365,2 1.310,2 1.039,4 270,7 1.055,0 __
2012/I 2.370,7 1.316,0 1.050,5 265,6 1.054,7 __
2012/II 2.365,7 1.309,6 1.033,7 275,9 1.056,1 __
2012/III 2.364,0 1.311,7 1.047,7 264,0 1.052,3 __
2012/IV 2.360,4 1.303,3 1.026,0 277,4 1.057,1 __
2013 2.346,2 1.280,2 997,6 282,6 1.065,9 __
2013/I 2.356,7 1.285,9 998,5 287,4 1.070,8 __
2013/II 2.351,3 1.286,7 998,5 288,2 1.064,7 __
2013/III 2.347,5 1.283,2 1.006,2 277,1 1.064,3 __
2013/IV 2.329,0 1.265,1 987,3 277,8 1.063,9 __

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
( __ ) Non hai observacións na mostra

23-01-2014
Compartir: