Fogares con problemas de cheiros na vivenda segundo as causas. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Fumes, tabaco 9,44 9.796
Canalización, saneamento 40,81 42.371
Explotacións agrogandeiras 21,47 22.292
Explotacións acuícolas 0,89 928
Industrias (alimentarias, conserveiras, talleres...) 22,87 23.741
Comercios (supermercados, peixarías...) 2,41 2.503
Colectores de residuos 3,05 3.163
Vertedoiros 6,06 6.286
Outra 5,64 5.857

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase como a porcentaxe de fogares con esa causa de problemas de cheiros sobre o total de fogares con problemas de cheiros.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

07-06-2016
Compartir: