Número de fogares segundo a principal fonte de renda

Unidade: Fogares
Espazo=Galicia
  20082015
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 513.297 467.800
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 99.552 91.627
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 357.877 417.415
IV: Outros fogares 48.859 83.950
TOTAL 1.019.585 1.060.792

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
15-12-2017
Compartir: