Contas das sociedades mercantís por actividade económica e tamaño. Ano 2015

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Espazo=Galicia
  TotalMicro (Cifra de negocio <2 millóns de euros)Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros)Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros)
Número de Empresas 49.294 45.767 2.794 733
TOTAL ACTIVO (A+B) 93.554.676 31.627.623 14.309.673 47.617.380
   1 Importe neto da cifra de negocios 57.828.394 11.167.846 11.526.356 35.134.192
   6 Gastos de persoal -8.984.945 -3.348.043 -2.098.346 -3.538.556
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.757.856 205.131 470.551 2.082.174
   Valor agregado 14.425.370 4.347.197 3.066.080 7.012.093

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI)
Nota: A suma por tamaño das empresas podería non coincidir co total nalgunha variable por cuestións de redondeo
09-11-2018
Compartir: