Altas, baixas e permanencias de persoas afiliadas á Seguridade Social con residencia en Galicia, segundo o sexo e a idade

Unidade: Persoas afiliadas á Seguridade Social
Sexo=Total Idade=Total Espazo=Galicia
  AltasBaixas
2011/Xullo 66.735 55.699
2011/Outubro 50.180 64.829
2011/Decembro 40.435 62.975
2012/Marzo 45.457 58.765
2012/Xuño 53.415 50.849
2012/Setembro 56.182 52.543
2012/Decembro 43.855 75.121
2013/Marzo 43.528 54.615
2013/Xuño 55.411 47.348
2013/Setembro 56.231 51.269
2013/Decembro 49.311 65.518
2014/Marzo 49.838 50.259
2014/Xuño 61.659 48.640
2014/Setembro 61.814 49.676
2014/Decembro 48.636 65.337
2015/Marzo 56.925 49.579
2015/Xuño 64.745 48.844
2015/Setembro 62.448 53.445
2015/Decembro 50.161 65.524
2016/Marzo 54.220 51.095
2016/Xuño 65.757 48.171
2016/Setembro 63.470 52.835
2016/Decembro 50.495 64.109
2017/Marzo 55.551 53.469
2017/Xuño 69.244 49.508
2017/Setembro 62.940 49.042
2017/Decembro 48.134 66.217
2018/Marzo 57.367 48.090
2018/Xuño 69.383 46.842
2018/Setembro 60.240 53.388
2018/Decembro 47.859 69.947
2019/Marzo 58.898 47.655
2019/Xuño 66.709 47.788
2019/Setembro 56.913 61.050
2019/Decembro 50.854 66.104
2020/Marzo 44.520 66.539
2020/Xuño 47.830 40.609

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A categoría "baixas" refírese a persoas afiliadas ao Sistema da Seguridade Social presentes no último día do trimestre anterior ao de referencia (mes t-3) que non figuraban na base de datos o último día do trimestre de referencia (mes t).
A categoría "altas" refírese a persoas afiliadas ao Sistema da Seguridade Social presentes no último día do trimestre de referencia (mes t) que non figuran na base de datos o último día do trimestre anterior (mes t-3).
As "permanencias" son as persoas afiliadas presentes na base de datos en ambos trimestres (o de referencia e o anterior).
A idade no caso das "altas" e das "permanencias" é a que teñen as persoas consideradas no trimestre de referencia (mes t); no caso das "baixas" correspóndese coa que terían no trimestre de referencia se non fosen dadas de baixa.
A suma das permanencias e das altas por sexo e grupo de idade coincide co número de persoas afiliadas á Seguridade Social rexistradas no trimestre de referencia. Pola contra, o resultado de sumar ás permanencias as baixas non ten por que coincidir coas persoas afiliadas do trimestre anterior, debido ao procedemento para calcular a idade das persoas, así como a lixeiras discrepancias na base de datos entre ambos trimestres.

29-07-2020
Compartir: