Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2018 
   Ourense
      En galego sempre 32,26
      Máis galego ca castelán 28,55
      Máis castelán ca galego 20,82
      En castelán sempre 17,05
      Outras situacións 1,32

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
"Outras situacións" inclúe: "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".


(27-09-2019)
Compartir: