Persoas segundo a lingua na que falan cos seus compañeiros de traballo. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente cos compañeiros de traballo
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 30,10 29,57
      Máis galego ca castelán 18,37 18,61
      Máis castelán ca galego 23,76 23,90
      En castelán sempre 27,77 27,92
      Total 100,00 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos que ten traballo na actualidade en Galicia e ten contacto con compañeiros de traballo.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: