Persoas segundo a lingua na que falan co persoal ao seu cargo. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente co persoal ao seu cargo
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 25,17 24,54
      Máis galego ca castelán 18,74 18,90
      Máis castelán ca galego 24,13 24,78
      En castelán sempre 31,96 31,78
      Total 100,00 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos que ten traballo na actualidade en Galicia e ten contacto con persoal ao seu cargo.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: