Persoas segundo a lingua na que falan co persoal da administración. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente co persoal da administración
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2003 2008 2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 43,58 34,67 28,27 29,30
      Máis galego ca castelán 15,91 17,11 21,34 20,37
      Máis castelán ca galego 13,35 16,98 21,03 19,76
      En castelán sempre 27,16 31,24 29,36 30,57
      Total 100,00 100,00 100,00 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos que ten contacto co persoal da administración na actualidade.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: