Persoas segundo a lingua na que falan co persoal da banca. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente co persoal da banca
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2003 2008 2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 44,67 35,26 28,74 28,74
      Máis galego ca castelán 12,06 15,02 17,58 17,92
      Máis castelán ca galego 11,77 16,42 19,31 19,32
      En castelán sempre 31,50 33,30 34,37 34,02
      Total 100,00 100,00 100,00 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos que ten contacto co persoal da banca na actualidade.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: