Persoas segundo a lingua que usan para ler libros. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua que usa para ler libros
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 0,80 1,19
      Máis galego ca castelán 3,98 3,95
      Máis castelán ca galego 37,24 40,83
      En castelán sempre 57,99 54,03

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non le libros e a que non pode ler ou entender na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: