Calendario 2017 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

INDICADORES
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 

SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE

2017

INDICADORES DE XÉNERO

2017

INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL

2017

SISTEMA DE INDICADORES COMPLEMENTARIOS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL

2017
2014

Abril 2017
2017-2018

Xullo 2017
2017-2018

Outubro 2017
2013 e 2014

Setembro 2017
2016-2020

Xullo 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica a enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Xaneiro 2017
Decembro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xaneiro 2017
Decembro/2016

O IGE publica a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil correspondente ao mes de decembro de 2016
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Xaneiro 2017
Outubro/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de outubro de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

9 Xaneiro 2017

O IGE publica os Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

10 Xaneiro 2017
Novembro/2016

Informe sobre o índice de produción industrial. Novembro 2016
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Xaneiro 2017
Decembro/2016

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Decembro 2016
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xaneiro 2017
Novembro/2016

Informe sobre comercio exterior. Novembro 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Xaneiro 2017
2º Trimestre/2016

Explotación do movemento natural da poboación
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

20 Xaneiro 2017
Novembro/2016

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Xaneiro 2017
Decembro/2016

25 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Xaneiro 2017
Decembro/2016

O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2016
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

27 Xaneiro 2017
Decembro/2016

O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente a decembro de 2016
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Xaneiro 2017
2015

O IGE publica hoxe o Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2015
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

27 Xaneiro 2017
Outubro/2016

O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios correspondente ao mes de outubro de 2016
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xaneiro 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2017
Novembro/2016

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Febreiro 2017
2014

Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro. Ano 2014
ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

3 Febreiro 2017
Xaneiro/2017

O IGE publica a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil correspondente ao mes de enero de 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Febreiro 2017
Decembro/2016

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Febreiro 2017
Decembro/2016

Informe sobre o índice de produción industrial. Decembro 2016
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Febreiro 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

10 Febreiro 2017
Nomenclátor e nomes e apelidos 2016

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

14 Febreiro 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Xaneiro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2017
2015

Explotación do Movemento Natural da Poboación
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

17 Febreiro 2017
Decembro/2016

Informe sobre comercio exterior. Decembro 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Febreiro 2017
Decembro/2016

Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2016
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2017
2016

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2016
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

24 Febreiro 2017
Xaneiro/2017

Índices de prezos industriais (Base 2010). Xaneirto 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Febreiro 2017
Novembro/2016

Construción de edificios. Novembro 2016
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Febreiro 2017
4º Trimestre/2016

Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010. Cuarto trimestre de 2016
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

2 Marzo 2017
Febreiro/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2017
Febreiro/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Marzo 2017
Decembro/2016

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

7 Marzo 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Marzo 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre o índice de produción industrial. Xaneiro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Marzo 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

10 Marzo 2017
Febreiro/2017

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Febreiro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Marzo 2017
4º Trimestre/2016

Informe sobre a enquisa de custo laboral. 4º trimestre de 2016
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Marzo 2017
2014

Análise do sector do transporte e da loxística
ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA

17 Marzo 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre comercio exterior. Xaneiro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2017
Definitivos 2015

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos do ano 2015
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Marzo 2017
Xaneiro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Marzo 2017
2014

Táboas de mortalidade. Ano 2014
TÁBOAS DE MORTALIDADE

24 Marzo 2017
Febreiro/2017

Índice de prezos industriais. Base 2010. Febreiro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Marzo 2017
4º Trimestre/2016

Seguimento e análise da construción. 1º trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

31 Marzo 2017
Decembro/2016

Construción de edificios. Decembro 2016
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Marzo 2017
4º Trimestre/2016

Accesibilidade á vivienda. 4º trimestre 2016
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

31 Marzo 2017
Febreiro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

31 Marzo 2017
1º Trimestre/2017

Enquisa conxuntural a fogares. Primeiro trimestre 2017
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Abril 2017
Xaneiro/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Abril 2017
Marzo/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Abril 2017
1º Trimestre/2017

5 Abril 2017

Índices de competitividade exteriro
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Abril 2017
Marzo/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Abril 2017
Febreiro/2017

Informe sobre o índice de produción industrial. Febreiro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Abril 2017
Marzo/2017

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Marzo 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Abril 2017
Definitivos 2015 e provisionais 2016

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Definitivos 2015 e provisionais 2016
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA

17 Abril 2017
3º Trimestre/2016

Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre/2016
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

18 Abril 2017
Ind. poboación 2016 e fec.nup. e mortalidade 2015

Índicadores demográficos. Ind. poboación 2016. Ind. fec.nup. E mortalidade 2015
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

21 Abril 2017
Febreiro/2017

Informe sobre comercio exteriro. Febreiro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Abril 2017
Febreiro/2017

Indicadores de actividade e de Veb do sector servizos. Febreiro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

24 Abril 2017
Marzo/2017

Índice de prezos industriais. Base 2010. Marzo 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2017
Provisionais a 01/01/2017

Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes. Provisionais a 01/01/2017
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

26 Abril 2017
2016

Panorama dos setes grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS

26 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Primeiro trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Estatística de fluxos de poboación activa. Primeiro trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2017
Xaneiro/2017

Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Abril 2017
Marzo/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

28 Abril 2017
Marzo/2017

Ínidice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Abril 2017
2015

Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2015
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO

28 Abril 2017
Febreiro/2017

Índices de valoir unitario para o comercio exterior. Febreiro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Maio 2017
Abril/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Maio 2017
Abril/2017

Explotación do boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Abril 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Maio 2017
Marzo/2017

Índice de produción industrial. Marzo 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Maio 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Maio 2017
Abril/2017

Índice de prezos ao consumo. Abril 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Maio 2017
Marzo/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Maio 2017
Marzo/2017

Informe sobre comercio exterior. Marzo 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Maio 2017
Abril/2017

Índice de prezos industriais. Base 2010. Abril 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Maio 2017
1º Trimestre/2017

Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2017
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

25 Maio 2017
Abril/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Maio 2017
2016

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2016
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

30 Maio 2017
Febreiro/2017

Construción de edificios. Febreiro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Maio 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

2 Xuño 2017
Maio/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Maio 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2017
Marzo/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

6 Xuño 2017
Maio/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Maio 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Xuño 2017
Abril/2017

Informe sobre o índice de produción industrial. Abril 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Xuño 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Xuño 2017
Maio/2017

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Maio 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xuño 2017
1º Trimestre/2017

Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral. 1º trimestre 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Xuño 2017
2016

Pensión da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2016
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA

16 Xuño 2017
Abril/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Xuño 2017
Abril/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xuño 2017
Salarios dende o punto de vista do perceptor 2014

Estudo sobre salarios. Salarios desde o punto de vista do perceptor. Ano 2014
ESTUDO SOBRE SALARIOS

23 Xuño 2017
Maio/2017

Índice de prezos industriais. Maio 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xuño 2017
Maio/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Maio 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Xuño 2017
2015

Indicadores de innovación. 2015
INDICADORES DE INNOVACIÓN

30 Xuño 2017
1º Trimestre/2017

Seguimento e análise da construción. 1º trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Xuño 2017
Marzo/2017

Estatística de construción de edificios. Marzo 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Xuño 2017
1º Trimestre/2017

Accesibilidade á vivenda. 1º trimestre 2017
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Xuño 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa conxuntural a fogares. Segundo trimestre 2017
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Xullo 2017
Abril/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Xullo 2017
Xuño/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

5 Xullo 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Xullo 2017
Xuño/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Xullo 2017
Maio/2017

Índice de produción industrial. Maio 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Xullo 2017
Xuño/2017

Índice de prezos de consumo. Xuño 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xullo 2017
Maio/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

14 Xullo 2017
2016

Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais 2016
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

21 Xullo 2017
Maio/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xullo 2017
Xuño/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xuño 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

26 Xullo 2017
Xuño/2017

Índice de prezos industriais. Xuño 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Xullo 2017
2016

Pensións e outras prestacións. Ano 2016
PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS

28 Xullo 2017
2016

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Ano 2016
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CONDICIÓNS NO TRABALLO

28 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Estatística de fluxos de poboación activa. Segundo trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2017
Xuño/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

28 Xullo 2017
Abril/2017

Estatística de construción de edificios. Abril 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xullo 2017
Xullo/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2017
Maio/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Agosto 2017
Xuño/2017

Índice de produción industrial. Xuño 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

4 Agosto 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Agosto 2017
Xullo/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

7 Agosto 2017
Xullo/2017

Índice de prezos de consumo. Xullo 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Agosto 2017
Xuño/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

11 Agosto 2017
Xuño/2017

Informe sobre comercio exterior. Xuño 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Agosto 2017
2º Trimestre/2017

Contas económicas trimestrais. Base 2010. Segundo trimestre de 2017
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

24 Agosto 2017
2016

Explotación dos movementos migratorios. Ano 2016
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

25 Agosto 2017
Xullo/2017

Índice de prezos industriais. Base 2010. Xullo de 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Agosto 2017
Maio/2017

Construción de edificios. Maio 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Agosto 2017
Xullo/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

31 Agosto 2017
Agosto/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Setembro 2017
Xuño/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Setembro 2017
Agosto/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Setembro 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Setembro 2017
Xullo/2017

Índice de produción industrial. Xullo 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Setembro 2017
Agosto/2017

Índices de prezos de consumo. Agosto 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Setembro 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa trimestral de custos laborais. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

15 Setembro 2017
Xullo/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Setembro 2017
Xullo/2017

Informe sobre comercio exterior. Xullo 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Setembro 2017
Agosto/2017

Índice de prezos industriais. Base 2010. Agosto de 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2017
Agosto/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Agosto 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Setembro 2017
2º Trimestre/2017

Seguimento e análise da construción. 2º trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

29 Setembro 2017
Xuño/2017

Estatística de construción de edificios. Xuño 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Setembro 2017
2º Trimestre/2017

Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2017
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

29 Setembro 2017
2014

Esperanza de vida sen limitación. Ano 2014
ESPERANZA DE VIDA SEN LIMITACIÓN

29 Setembro 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. Ano 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A MOCIDADE NO MERCADO LABORAL

29 Setembro 2017
Xullo/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Outubro 2017
Setembro/2017

Afiliación á Seguridade Social. Setembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

Enquisa conxuntural a fogares. Terceiro trimestre de 2017
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Outubro 2017

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

5 Outubro 2017
Setembro/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Outubro 2017
Agosto/2017

Índice de produción industrial. Agosto 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Outubro 2017
Setembro/2017

Índice de prezos ao consumo. Setembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Outubro 2017
Agosto/2017

Informe sobre comercio exterior. Agosto 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Outubro 2017
Agosto/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Outubro 2017
Setembro/2017

Índice de prezos industriais. Setembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2017
3º Trimestre/2016

Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Outubro 2017
1º Trimestre/Avance 2017 e Nomes recén nados

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/avance 2017 e nomes recén nados.
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

27 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2017
Setembro/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Setembro 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

27 Outubro 2017
Setembro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Setembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Outubro 2017
2015

Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

31 Outubro 2017
2015

Estatística de multilocalización empresarial
ESTATÍSTICA DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

31 Outubro 2017
Xullo/2017

Estatística de construción de edificios. Xullo 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Outubro 2017
Agosto/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Novembro 2017
Outubro/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Novembro 2017
Outubro/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Outubro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Novembro 2017

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Novembro 2017
Setembro/2017

Índice de produción industrial. Setembro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Novembro 2017
Definitivos 2016

Estatísitica de construción de edificios. Definitivos 2016
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

10 Novembro 2017
Outubro/2017

Índice de prezos ao consumo. Outubro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Novembro 2017
Setembro/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Novembro 2017
Setembro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Novembro 2017
2015

Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2015
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

24 Novembro 2017
Outubro/2017

Índice de prezos industriais. Outubro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Novembro 2017
Actualización do Marco Input-Output 2013

Marco input-output. Galicia 2013
MARCO INPUT-OUTPUT

27 Novembro 2017
Outubro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Outubro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Novembro 2017
2016

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2016
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

29 Novembro 2017
Serie 1995-2015 base 2010

Contas económicas anuais. Base 2010. Serie 1995-2015
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS

30 Novembro 2017
Agosto/2017

Construción de edificios. Agosto 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2017
3º Trimestre/2017

Contas económicas trimestrais. Base 2010. Terceiro trimestre 2017
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

30 Novembro 2017
Novembro/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Decembro 2017
Setembro/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2017º
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Decembro 2017
Novembro/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Novembro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Decembro 2017
Outubro/2017

Índice de produción industrial. Outubro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Decembro 2017

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Decembro 2017
Novembro/2017

índice de prezos de consumo. Novembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Decembro 2017
Definitivos 2013 e provisionais 2015

Matriz de contabilidade social. Definitivos 2013 e provisionais 2015
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL

15 Decembro 2017
2015

Actividade industrial en Galicia. Ano 2015
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA

15 Decembro 2017
3º Trimestre/2017

Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

18 Decembro 2017

EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

20 Decembro 2017
Outubro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2017
2016

Estudo sobre salarios. Anos 2015 e 2016
ESTUDO SOBRE SALARIOS

22 Decembro 2017
Outubro/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Decembro 2017
Novembro/2017

Índice de prezos industriais. Novembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

22 Decembro 2017
2016

Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2016
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS

27 Decembro 2017
Novembro/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Decembro 2017

Análise do sector téxtil, confección e calzado
ANÁLISE DO SECTOR TÉXTIL, CONFECCIÓN E CALZADO

28 Decembro 2017
2016

Enquisa estrutural a fogares. Ano 2016
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

29 Decembro 2017
3º Trimestre/2017

Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

29 Decembro 2017
Setembro/2017

Construción de edificios. Setembro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Decembro 2017
3º Trimestre/2017

Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2017
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

29 Decembro 2017
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
    Estudo sobre salarios
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Análise do sector do transporte e da loxística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Matriz de contabilidade social
    Marco input-output
    Contas económicas trimestrais
    Análise do sector téxtil, confección e calzado
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
Compartir: