Calendario 2016 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

TRABALLO
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2015

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Xaneiro 2016
4º Trimestre/2015

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2015
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xaneiro 2016
4º Trimestre/2015

Estatística de fluxos da poboación activa (4º trimestre 2015)
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Xaneiro 2016
Decembro/2015

O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a decembro de 2015
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

2 Febreiro 2016
Xaneiro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2016

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2015
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

5 Febreiro 2016
Febreiro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2016
Marzo/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Abril 2016
1º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2016
1º Trimestre/2016

Estatística de fluxos da poboación activa (1º trimestre 2016)
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Abril 2016
Marzo/2016

O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a marzo de 2016
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

3 Maio 2016
Abril/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Maio 2016
Maio/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2016
2015

O IGE publica a Enquisa de poboación activa, Variables de submostra. 2015
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

3 Xuño 2016
Xuño/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xullo 2016
2º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2016
2º Trimestre/2016

Estatística de fluxos da poboación activa (2º trimestre 2016)
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Xullo 2016
Xuño/2016

O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a xuño de 2016
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

2 Agosto 2016
Xullo/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2016
Agosto/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Setembro 2016
2014

Explotación da Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

3 Outubro 2016
Setembro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Outubro 2016
3º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceriro trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2016
3º Trimestre/2016

Estatística de fluxos da poboación activa (3º trimestre 2016)
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Outubro 2016
Setembro/2016

O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a setembro de 2016
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

3 Novembro 2016
Outubro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Novembro 2016
Novembro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Decembro 2016
Decembro/2015

O IGE publica a actividade Emprego na Seguridade Social e mututalidades
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

16 Decembro 2016
POBOACIÓN
    Cifras poboacionais de referencia
    Proxeccións de fogares
    Indicadores demográficos
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Táboas de mortalidade
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Mostra continua de vidas laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    A realidade da muller galega
    Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Estatística de construción de edificios
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Seguimento e análise da construción
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Índice de prezos industriais
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Conta satélite da cultura
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Galicia en cifras
    Estudo sobre salarios
    Datos básicos
    Panorama rural-urbano
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de cohesión social
    Indicadores de xénero
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores estruturais da Unión Europea
    Indicadores de innovación
Compartir: