Calendario 2017 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

TRABALLO
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2016

EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Xaneiro 2017
4º Trimestre/2016

O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Xaneiro 2017
Decembro/2016

O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2016
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

27 Xaneiro 2017
2015

O IGE publica hoxe o Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2015
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

27 Xaneiro 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

10 Febreiro 2017
Febreiro/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2017
4º Trimestre/2016

Informe sobre a enquisa de custo laboral. 4º trimestre de 2016
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Marzo 2017
Marzo/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Primeiro trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Abril 2017
1º Trimestre/2017

Estatística de fluxos de poboación activa. Primeiro trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2017
Marzo/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

28 Abril 2017
Abril/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Maio 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

2 Xuño 2017
Maio/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Maio 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2017
1º Trimestre/2017

Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral. 1º trimestre 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Xuño 2017
Salarios dende o punto de vista do perceptor 2014

Estudo sobre salarios. Salarios desde o punto de vista do perceptor. Ano 2014
ESTUDO SOBRE SALARIOS

23 Xuño 2017
Xuño/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Xullo 2017
2016

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Ano 2016
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CONDICIÓNS NO TRABALLO

28 Xullo 2017
2º Trimestre/2017

Estatística de fluxos de poboación activa. Segundo trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2017
Xuño/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

28 Xullo 2017
Xullo/2017

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2017
Agosto/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Setembro 2017
2º Trimestre/2017

Enquisa trimestral de custos laborais. Segundo trimestre de 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

15 Setembro 2017
2016

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. Ano 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A MOCIDADE NO MERCADO LABORAL

29 Setembro 2017
Setembro/2017

Afiliación á Seguridade Social. Setembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Outubro 2017
3º Trimestre/2016

Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Outubro 2017
3º Trimestre/2017

Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2017
Setembro/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Setembro 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO AFILIADO

27 Outubro 2017
2015

Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

31 Outubro 2017
Outubro/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Novembro 2017
2016

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2016
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

29 Novembro 2017
Novembro/2017

Afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Decembro 2017
3º Trimestre/2017

Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

18 Decembro 2017
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
    Estudo sobre salarios
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Análise do sector do transporte e da loxística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Matriz de contabilidade social
    Marco input-output
    Contas económicas trimestrais
    Análise do sector téxtil, confección e calzado
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
Compartir: