Calendario 2017 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SERVIZOS
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 
Novembro/2016

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Xaneiro 2017
Decembro/2016

O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente a decembro de 2016
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Xaneiro 2017
Decembro/2016

Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2016
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2017
Xaneiro/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

10 Marzo 2017
2014

Análise do sector do transporte e da loxística
ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA

17 Marzo 2017
Xaneiro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Marzo 2017
Febreiro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

31 Marzo 2017
Febreiro/2017

Indicadores de actividade e de Veb do sector servizos. Febreiro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

24 Abril 2017
Marzo/2017

Ínidice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Abril 2017
Marzo/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Maio 2017
Abril/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Maio 2017
2016

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2016
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

30 Maio 2017
Abril/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xuño 2017
Maio/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Maio 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Xuño 2017
Maio/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

14 Xullo 2017
Xuño/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xuño 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

26 Xullo 2017
Xuño/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

11 Agosto 2017
Xullo/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

31 Agosto 2017
Xullo/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Setembro 2017
Agosto/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Agosto 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Setembro 2017
Agosto/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Outubro 2017
Setembro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Setembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Outubro 2017
Setembro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Novembro 2017
Outubro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Outubro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Novembro 2017
Outubro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2017
Novembro/2017

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Decembro 2017
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
    Estudo sobre salarios
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Análise do sector do transporte e da loxística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Matriz de contabilidade social
    Marco input-output
    Contas económicas trimestrais
    Análise do sector téxtil, confección e calzado
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
Compartir: