Catálogo de publicacións

Título: EFECTO SOBRE O IPC DA SUBIDA DO IVE agosto 2012
Descripción:  Nesta publicación trátase de analizar o efecto da suba dos tipos do imposto sobre o valor engadido (IVE), recollida no Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, no índice de prezos de consumo (IPC)
Tema:  Prezos
Ano de edición: 2012
Formato: Folleto en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/EfectoSobreIPCsubidaIVE.pdf
Compartir: